Zvonková Michaela

referentka obchodu, 27 let, Krhov